Ûtspraak fan de dei!

Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Ûtspraak fan de dei!

Postby Remco » 14 Sep 2011, 15:05

As der iets is wat de Fryske minsken goed kinne, dan binne het de moaie utspraken! Hjir kin iedereen syn bijdrage jaan!

As it net kin sa't it moat, dan moat it mar sa't kin.

Remco

User avatar  Developer
Developer
Posts: 375
Joined: 24 May 2011, 17:18

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby USSGreatePier » 14 Sep 2011, 20:13

Bûter, brea en griene sjippe, wa dat net sizze kin hat in hazzelippe!

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby Timen » 14 Sep 2011, 21:16

Haha, ik skuor my de bûsen út!

Timen

User avatar  Developer
Developer
Posts: 123
Joined: 24 May 2011, 17:20

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby USSGreatePier » 15 Sep 2011, 00:01

In neie dei, in neie útspraak...

"It is de boer al like folle of't de ko skyt as de bolle"

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby Timen » 15 Sep 2011, 16:36

USSGreatePier wrote:In neie dei, in neie útspraak...

"It is de boer al like folle of't de ko skyt as de bolle"


Ik bin benijd nei de wat obskuerdere útspraken, as we aansens de bekinde hân hawwe. :)

Timen

User avatar  Developer
Developer
Posts: 123
Joined: 24 May 2011, 17:20

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby Imco » 15 Sep 2011, 16:48

Mast es sjen!

Imco

 Developer
Developer
Posts: 2
Joined: 01 Sep 2011, 12:47

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby Marygold » 15 Sep 2011, 18:00

Bêst genôch

Marygold

 Developer
Developer
Posts: 10
Joined: 01 Sep 2011, 16:11

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby USSGreatePier » 15 Sep 2011, 23:23

Noch in siswize... En noch wier ek...

"Ik bin baas sei de man, mar ik doch wat myn wiif seit"

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby USSGreatePier » 18 Sep 2011, 13:59

It bliuwt wat stil hjirre, dus dan smyt ik d'r noch mar ien tsjinoan...

"In frouljusrôk lûkt mear as in span hynders"

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby Timen » 19 Sep 2011, 13:05

Better de bûk te barsten, as it iten bedoarn

Timen

User avatar  Developer
Developer
Posts: 123
Joined: 24 May 2011, 17:20

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby USSGreatePier » 20 Sep 2011, 19:05

"Better hjoed in aai as moarn in hin."

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby USSGreatePier » 21 Sep 2011, 23:45

In hiele moaie...

"It ark dellizze"

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby Remco » 23 Sep 2011, 10:23

I'm having difficulty coming up with good Frisian sentences :P

Remco

User avatar  Developer
Developer
Posts: 375
Joined: 24 May 2011, 17:18

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby USSGreatePier » 24 Sep 2011, 18:06

"No komme de keallen út ‘t hok!"

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby USSGreatePier » 27 Sep 2011, 01:57

Ek sa'n moaie dy't sa fan'e tonge rollet:

"Ut ‘e skroeven wêze"

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby Remco » 27 Sep 2011, 12:51

Piet seit: it smart as bûter!

Remco

User avatar  Developer
Developer
Posts: 375
Joined: 24 May 2011, 17:18

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby Marygold » 27 Sep 2011, 17:27

Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,
en bûnzje troch ús ieren om!
Flean op!
Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde,
it Fryske lân fol eare en rom.
...

Marygold

 Developer
Developer
Posts: 10
Joined: 01 Sep 2011, 16:11

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby Marygold » 27 Sep 2011, 17:32

Jild dat stom is makket rjocht wat krom is.

Marygold

 Developer
Developer
Posts: 10
Joined: 01 Sep 2011, 16:11

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby USSGreatePier » 30 Sep 2011, 20:25

Ik jou jim ris wat ried:

"Alle rieders binne gjin dieders"

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby Leaver dea as slaaf » 04 Oct 2011, 15:28

Moai dat wy ús hjir ek yn it Frysk wat uterje kinne.

Alaaf! Leaver dea as slaaf!

Leaver dea as slaaf

User avatar  Villager
Villager
Posts: 11
Joined: 04 Oct 2011, 15:25

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby USSGreatePier » 04 Oct 2011, 16:51

Leaver dea as slaaf wrote:Leaver dea as slaaf!


Ien fan'e moaiste útspraken! En in prachtig ferhaal...

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby Timen » 05 Oct 2011, 12:56

al kaam er let, hy kaam dochs

Timen

User avatar  Developer
Developer
Posts: 123
Joined: 24 May 2011, 17:20

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby USSGreatePier » 05 Oct 2011, 13:56

"In lyk man is in ryk man"

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby Leaver dea as slaaf » 05 Oct 2011, 17:04

As it net kin sa't it moat, dan moat it mar sa't it kin.

Moarn sil ik in moaie útspraak út it Frysk folksliet hjir delsette.

Leaver dea as slaaf

User avatar  Villager
Villager
Posts: 11
Joined: 04 Oct 2011, 15:25

Re: Ûtspraak fan de dei!

Postby Leaver dea as slaaf » 07 Oct 2011, 10:40

Fan bûgjen frjemd!

Leaver dea as slaaf

User avatar  Villager
Villager
Posts: 11
Joined: 04 Oct 2011, 15:25

Next

Return to Frysk, as it heal kin! (Praat mar Frysk)cron