Fryske Wurden

Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

Fryske Wurden

Postby spazzacamino » 22 Mar 2012, 21:38

Fryske wurden die nog wol bestean mar ferfong binne troch nijerwetse fryske wurden


âldwrâldsk - Ouderwets
bedrinzgje - Met water nat gooien
demje, demme - Dichtmaken, Doven, Blussen
eilaas - Helaas
Flint - Vuursteen

sa binne der fêst mear wurden

spazzacamino

User avatar  Rebel
Rebel
Posts: 69
Joined: 14 Feb 2012, 21:44

Re: Fryske Wurden

Postby spazzacamino » 29 Apr 2012, 14:41

Ik ha der hjoed wer twa wurden byleard yn myn wurdenskat

* Noest = Oast
*Nijlpaard = Nylhoars

Frjemd he! Mar ja sa wurd ik hieltiid frysker :)

spazzacamino

User avatar  Rebel
Rebel
Posts: 69
Joined: 14 Feb 2012, 21:44

Re: Fryske Wurden

Postby Bakha » 05 May 2012, 16:31

de must de neie app even downloade, wat wurd it?

digitale wurdenboek.

Bakha

User avatar  Outcast
Outcast
Posts: 1
Joined: 05 Nov 2011, 16:04

Re: Fryske Wurden

Postby spazzacamino » 08 May 2012, 11:55

wurdenboek = wurdboek mar eins staveringsboek

spazzacamino

User avatar  Rebel
Rebel
Posts: 69
Joined: 14 Feb 2012, 21:44

Re: Fryske Wurden

Postby USSGreatePier » 08 May 2012, 12:00

spazzacamino wrote:wurdenboek = wurdboek mar eins staveringsboek


Moai taaltsje, net? Mar ik brûk wol in wurdboek om yn't Frysk te skriuwen, mei tank oan'e stomme skoalle fan eartiids. Gjin Fryske les.

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: Fryske Wurden

Postby spazzacamino » 08 May 2012, 19:39

Krekt jong!

spazzacamino

User avatar  Rebel
Rebel
Posts: 69
Joined: 14 Feb 2012, 21:44

Re: Fryske Wurden

Postby spazzacamino » 19 May 2012, 01:22

no ha ik lesten fan een klant fan mei (omdat it frysk heech ynt faandel stjit) it "Us Heit" neffens de âldst oerlevere Fryske tekst krigen (1597)
disse woe ik mei hjimme diele!

1 Ws Haita dw derstu biste yne hymil,
2 Dyn name wird heiligt.
3 Dyn ryck to komme.
4 Dyn wille moet schoen opt yrtryck
as yne hymil.
5 Ws deilix broe jow ws jwed.
6 In verjou ws ws schylden,
as wy vejae ws schildners.
7 In lied ws naet in fersieking,
din fry ws vin it qwaed, (ae oanelkoar fêst)
8 Din dyn is it ryck, de macht,
in de heerlickheyt yn yewicheyt.
9 So moettet wese. (oe oanelkoar fêst)

ei en ie mei een Y
k is ck
us is ws
Here God wurd mei Dyn oansprutsen (Fryske hurde taal)
So moettet wese (letterlike fertaaling fan AMEN)

Groetenis fan spazz

spazzacamino

User avatar  Rebel
Rebel
Posts: 69
Joined: 14 Feb 2012, 21:44


Return to Frysk, as it heal kin! (Praat mar Frysk)cron